Projekt nowego regulaminu Rady Rodziców

Opublikowano: 07 listopad 2018
Odsłony: 780

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W NOWEJ IWICZNEJ Na podstawie art 53 ust. 3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późń. zmianami. z: 3. 10. 2013 r; 9. 10. 2014 r.

Rozdział l POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1. Szkole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Nowej Iwicznej;

2. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół w Nowej Iwicznej;

3. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Iwicznej;

4. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Rodziców Zespołu Szkół w Nowej Iwicznej;

5. Radzie Klasy - należy przez to rozumieć reprezentację rodziców wybieraną spośród rodziców danej klasy, tzw. trójkę klasową;

6. Prezydium Rady - należy przez to rozumieć Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół w Nowej Iwicznej;

7. Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Rodziców Zespołu Szkół w Nowej Iwicznej;

8. Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół w Nowej Iwicznej;

9. Walnym Zebraniu Rad Klasowych - należy rozumieć walne zebranie wszystkich tzw. trójek klasowych wybranych na zebraniach rodziców w poszczególnych klasach. 2

Opublikowano: 13 październik 2017
Odsłony: 1101
Read More: Dokumenty RR